Výchova a vzdelávanie

Centrum sociálnych služieb Fantázia na pracovisku Belanského 12/8 v Kyscukom Novom Meste poskytuje svoje sociálne služby i prijímateľom sociálnych služieb do 18. roku veku, teda deťom, ktoré majú povinnú školskú dochádzku.

Za účelom splnenia povinnej školskej dochádzky na pracovisku poskytujeme odbornú činnosť - výchovu.

Výchovu v našom zariadení sociálnych služieb zastrešujeme:

  • interne - vlastným pedagogickým zamestnancom, ktorý sa počas dňa venuje školopovinným prijímateľom sociálnych služieb, výchova prebieha vo "výchovnej miestnosti",
  • externe - elokovanými triedami (priestory pre výučbu, ktoré sa nachádzajú v budove zariadenia sociálnych služieb). Do týchto tried denne dochádzajú špeciálni pedagógovia zo Špeciálnej základnej školy v Kysuckom Novom Meste a vyučujú našim školopovinných prijímateľov sociálnych služieb (väčšinou sa jedná o prijímateľov sociálnych služieb, ktorí sú imobilní - na vozíčku a pod). Prijímateľov sociálnych služieb, ktorým to dovoľuje ich zdravotný stav sprevádzajú denne naši zamestnanci do a zo Špeciálnej základnej školy v Kysuckom Novom Meste. Budova tejto školy je od Centra sociálnych služieb Fantázia vzdialená asi 3 kilometre (webová stránka školy - https://szsknm.edupage.org/).     
    Škola zabezpečuje nielen vyučovanie ale organizuje i rôzne výlety, divadlá a záujmové aktivity.