Oznam

V Centre sociálnych služieb Fantázia sa od pondelka 22.08.2022 začína poskytovať podporná - odľahčovacia služba v zmysle  § 54 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, a to na pracovisku Belanského 12/8, 024 01 Kysucké Nové Mesto.

Odľahčovaciu službu budeme poskytovať v domove sociálnych služieb a špecializovanom zariadení ambulantnou formou pre 3 osoby a týždennou pobytovou formou pre 3 osoby.

Bližšie informácie Vám poskytneme osobne priamo v Centre sociálnych službách Fantázia

alebo

na t.č. 041 421 21 21, 0907 839 398.


                                                  Čo je odľahčovacia služba?


V zmysle §54 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sa odľahčovacou službou rozumie sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu (ďalej len "fyzická osoba, ktorá opatruje"), ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.

Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia./na dovolenku, operáciu, kúpeľnú liečbu a pod. /

Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku. Nevyčerpané dni odľahčovacej služby v kalendárnom roku nemožno poskytnúť v nasledujúcom kalendárnom roku. Opatrovník musí opatrovať fyzickú osobu minimálne 12 mesiacov, aby mu vznikol nárok na odľahčovaciu službu.

Záujemca o odľahčovaciu službu (opatrovník, obec) musí v prípade záujmu podať žiadosť o zabezpečenie odľahčovacej služby priamo zariadeniu.

Zmluva sa uzatvára s fyzickou osobou, ktorej sa bude poskytovať sociálna služba v zariadení sociálnych služieb (pokiaľ nemá opatrovníka, v tom prípade sa zmluva uzatvorí s opatrovníkom).


Oznamy

Krízový plán k realizácii predchádzaniu vzniku a šírenia ochorenia COVID - 19

Centrum sociálnych služieb Fantázia, Belanského 12/8 v Kysuckom Novom Meste má vypracovaný Krízový plán k realizácii predchádzaniu vzniku a šírenia ochorenia COVID - 19 (OS 37/22) zo dňa 30. 12. 2021

1 Účel

2 Rozsah platnosti

3 Zodpovednosti a právomoci v súvislosti s touto OS

4 Charakteristika Covid - 19

4.1 Príznaky ochorenia COVID - 19

4.1.1 Sledovanie príznakov ochorenia v CSS Fantázia počas dňa

5 Pandemický plán MPSVR SR

5.1 Príjem nového PSS

5.2 Príchod kmeňových PSS ambulantne a týždenne

5.3 Príchod kmeňových PSS celoročne

5.4 Návrat kmeňových PSS z nemocnice a realizácia lekárskych vyšetrení

5.5 Aktivity PSS počas pobytu v zariadení

5.6 Vychádzky PSS mimo areál zariadenia

5.7 Návštevy PSS

6 Zistenie osoby nakazenej ochorením COVID - 19

7 nevyhnutná prevencia pred šírením ochorenia

8 Ochrana zdravia zamestnanca

9 Hospodárska mobilizácia

10 Testovanie PSS a zamestnancov

11 Návrat zamestnanca do práce po návšteve rizikových krajín

12 KRÍZOVÝ PLÁN PRE POTRAVINÁRSKE PREVÁDZKY

12.1 Koronavírus v potravinách

12.2 Riziko infekcie z potravín

12.3 Potravinárske prevádzky

12.4 Vykonávanie preventívnych hygienických opatrení

13 Udržiavanie čistoty a dezinfekcia na pracovisku

14 Systém komunikácie so zamestnancami a informačná povinnosť zamestnancov

15 Krízový štáb

15.1 Funkcie krízového štábu

16 Prílohy

Záznam o oboznámení zamestnancov

Záznam zmien a revízií


Centrum sociálnych služieb Fantázia si Vám dovoľuje oznámiť, že od 02. 03. 2022 sú povolené návštevy na pracovisku Horný Vadičov 54 za podmienok:


Vaše 2% z dane - Občianske združenie Chrabromil

Ako nám darovať dve percentá?

Dve percentá z daní.. Tak málo, a predsa tak veľa... Pre nás nesmierne veľa, lebo vďaka nim môžeme plniť sny ťažko zdravotne znevýhodnených detí, mládeže, dospelých a seniorov. Za našimi skutkami ste vy, ktorí nás podporujete a za to vám ďakujeme!

Prečo darovať Vaše 2% Občianskemu združeniu Chrabromil?

Svojimi 2% prispejete na skvalitnenie, spríjemnenie a zlepšenie života ťažko zdravotne znevýhodnených detí, mládeže, dospelých a seniorov. Pomôžte aj vy týmto deťom, mládeži, dospelým a seniorom plniť ich sny. Veľmi si vážime, že ešte stále sa nájde veľa empatických ľudí, ochotných podporiť dobrú vec. Aj takýmto spôsobom dokazujete, že život ťažko zdravotne znevýhodnených a seniorov Vám nie je ľahostajný a pri každodenných starostiach myslíte aj na ľudí, ktorí nemajú to šťastie byť zdraví.