Chrabromil, o.z.

,,Chrabromil" je občianske združenie, ktoré vzniklo 23. septembra 2005. Jeho sídlo sa nachádza na ulici Belanského č. 12 v Kysuckom Novom Meste. ,,Chrabromil" je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov. Chrabromil pôsobí pri Centre sociálnych služieb Fantázia.

Cieľom činnosti OZ Chrabromil je združovanie rodičov, príbuzných a priateľov mentálne postihnutých, snaha o presadenie a podporu opatrení, ktoré zabezpečia zlepšenie kvality života postihnutých jedincov a spolupráca so všetkými spoločenskými, mimovládnymi a vládnymi organizáciami, obecnými a obvodnými úradmi, podnikateľmi, sponzormi a nadáciami zo Slovenska i zo zahraničia.

Aktivity OZ Chrabromilu smerujú od segregácie mentálne postihnutých detí a dospelých cez integráciu k inklúzii. Za týmto účelom OZ Chrabromil organizuje kultúrno-spoločenské a športové podujatia a stretnutia mentálne postihnutých detí a dospelých, napomáha pri vytváraní podmienok pre pracovné, výchovné a záujmové aktivity mentálne postihnutých detí a dospelých, propaguje výsledky ich práce prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, na výstavách a pod., podieľa sa na riešení problémov mentálne postihnutých detí a dospelých, spolupracuje s ich rodinami a realizuje sociálnu prevenciu.