Ošetrovateľská starostlivosť

Ošetrovateľská starostlivosť je odborná činnosť, ktorú zabezpečujeme na oboch pracoviskách Centra sociálnych služieb Fantázia, a to prostredníctvom vlastných zamestnancov (zdravotné sestry a opatrovateľky) ako i externe.

Na pracovisku v Hornom Vadičove 54 máme vytvorenú spoluprácu s praktickým lekárom pre dospelých a s odborným lekárom v odbore psychiatria. Títo lekári pravidelne navštevujú pracovisko v Hornom Vadičove. Na pracovisko dochádzajú i sestry z ADOS (agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti) za účelom prevedenia odborných výkonov (odber krvi, injekčná aplikácia liečív a pod.). Na pracovisku máme vytvorenú miestnosť, kde v súkromí môže lekár vyšetriť našich prijímateľov sociálnych služieb a odporučiť im ďalšiu liečbu. 

V prípade potreby zabezpečujeme sprievod na lekárske vyšetrenie na pracovisku Belanského 12/8 v Kysuckom Novom Meste i a na pracovisku v Hornom Vadičove 54.

Počas pobytu na našich pracoviskách podávajú naše zdravotné sestry prijímateľom sociálnych služieb lieky podľa ordinácie lekára, zmerajú tlak, teplotu, polohujú imobilného prijímateľa sociálnej služby a predchádzajú tak riziku vzniku dekubitov. V naliehavých prípadoch sme schopní poskytnúť prvú predlekársku pomoc a privolať rýchlu zdravotnú službu.  

Pre zachovanie ľudskej dôstojnosti manipulujeme s imobilnými prijímateľmi sociálnych služieb pri kúpeli a presune pomocou zdvíhacích zariadení.