Naše úspešné projekty

Dotácia v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky


Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb - Stoličkový výťah

Cieľom nášho projektu bolo zakúpením a nainštalovaním stoličkového výťahu na schodište z druhého nadzemného podlažia na tretie nadzemné podlažie zariadenia na Belanského 12/8 v Kysuckom Novom Meste vytvoriť pre cieľovú skupinu bezbariérový prístup, a to v celej budove zariadenia sociálnych služieb. Cieľovou skupinou sú:

- imobilné zdravotne znevýhodnené deti, mladí ľudia, dospelí a seniori umiestnení v Centre sociálnych služieb Fantázia v Kysuckom Novom Meste,

- imobilní žiaci z elokovanej triedy špeciálnej základnej školy v Kysuckom Novom Meste,

- imobilní klienti špecializovaného sociálneho poradenstva.

Týmto projektom sme zabezpečili, že budova je úplne bezbariérová. Prístup stoličkovým výťahom na tretie nadzemné podlažie zariadenia v Centre sociálnych služieb Fantázia je zabezpečovaný pravidelne a trvale. Stoličkový výťah prijímateľov sociálnych služieb vyvezie alebo zvezie oboma smermi pri zachovaní maximálneho komfortu.

Dotácia z rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto

"Sviečkový svet"

Uvedeným projektom sa nám podarilo zrealizovať a udržať nový tvorivý krúžok "Sviečkový svet", ktorý prostredníctvom zaujímavej voľnočasovej tvorivej aktivity skvalitňuje a zmysluplne vypĺňa voľný čas našim prijímateľom sociálnych služieb.

Prostredníctvom tohto projektu sa v rámci sociálnej rehabilitácie naši prijímatelia sociálnych služieb pravidelne venujú obľúbenej voľnočasovej aktivite - výrobe sviečok.

Pre kvalitu života našich prijímateľov sociálnych služieb má veľký význam zmysluplné využívanie voľného času a umelecká tvorba, cez ktorú sa môžu vyjadriť a prináša im radosť, spokojnosť, pocit naplnenia, uvoľnenia a sebarealizácie. Výsledkom ich tvorivého snaženia sú vždy krásne a originálne ručné výrobky.


Dotácia v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky


Dotácia v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky poskytnutá za účelom riešenia nepriaznivých dopadov mimoriadnej situácie vzniknutej v dôsledku pandémie vírusu COVID - 19.


Dotácia na podporu humanitárnej pomoci


V pracovnom prostredí sociálnych služieb je nevyhnutné realizovať vo zvýšenej miere prevenciu. Medzi najdôležitejšie preventívne opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID - 19 patrí dodržiavanie zvýšenej hygieny, dezinfekcie a protiepidemiologických opatrení, ktoré sa nám podarilo zabezpečiť aj vďaka tomuto projektu.

Nákupom prístrojov, osobných ochranných prostriedkov a dezinfekcie sa nám úspešne podarilo riešiť problémy cieľových skupín súvisiace so šírením pandémie koronavírusu COVID - 19. Naši prijímatelia sociálnych služieb sú najrizikovejšia skupina vo vzťahu k vysokému veku, či závažnému priebehu ochorenia - teda nákupom prístrojov, osobných ochranných prostriedkov a dezinfekcie sme uskutočnili opatrenia s cieľom zabezpečiť zdravie a ochranu prijímateľov sociálnych služieb i zamestnancov.


Dotácia z rozpočtu obce Horný Vadičov


„Podpora mentálnych schopností u seniorov“


Pre našich prijímateľov sociálnych služieb je poskytovanie aktivít na podporu a udržiavanie mentálnych schopností dôležitou súčasťou terapie, podporou zdravia a celkovej pohody.

Projekt „Podpora mentálnych schopností u seniorov“ sa realizuje pravidelne a trvale. Je zameraný na podporu a udržiavanie jemnej motoriky, rozvoj kognitívnych funkcií, napomáha podporovať a udržiavať dlhodobú pamäť zážitkovými aktivitami, spomienkami na svoje detstvo a mladosť. Terapia pomocou relaxačných vibračných pomôcok poskytuje uvoľňujúcu masáž, potrebné zmyslové podnety a vibrácie, ktoré sú vhodné pre uvoľnenie nepokojných a hyperaktívnych klientov.

Vďaka poskytnutej dotácii z rozpočtu obce Horný Vadičov a spoluúčasti z vlastných zdrojov Centra sociálnych služieb Fantázia sme mohli uskutočniť nákup  potrebných pomôcok, ktoré slúžia na podporu mentálnych schopností  prijímateľov sociálnych služieb.
Krst knihy "Sláviky spievajú a hviezdy padajú"


Dňa 9.10.2019 sme spoločne s prijímateľmi CSS Fantázia v Hornom Vadičove pokrstili tretiu knihu "Sláviky spievajú a hviezdy padajú", od našej prijímateľky Ľubice Veverkovej, ktorá je súborom príbehov a spomienok na jej detstvo.

V roku 2017 napísala zbierku básní "Kam kráčaš človek, kde zvýrazňuje hodnotu človeka, jeho predstavu a túžob po naplnenom živote.

Minulý rok 2018 vyšla jej druhá kniha básní "Labutia pieseň", v ktorej spomína a bilancuje svoj život.

Všetky tri knihy vyšli vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Slávnostné otvorenie krstu knihy sprevádzal spev a hra na gitare detí našej zamestnankyne Ing. Lívie Káčerikovej, ktoré zaspievali známu pieseň Shallow od Lady Gaga a Bradleyho Coppera.

Pani Mgr. Mária Šupolová vedúca pracoviska v Hornom Vadičove všetkých prítomných srdečne privítala ako aj hostí paní predsedníčku KO VŽS v Žiline Alenu Kuniakovú a pani Zdenku Stuchlíkovú z Únie žien, pani Evu Harcekovú z knižnice z Horného Vadičova, vedúcu Kysuckej knižnice Dušanu Šinalovú s kolegyňou a spisovateľku Annu Dubovcovú, akademického maliara pána Pelikána, ktorí sú krstnými rodičmi minuločnej knihy Labutia pieseň.

Za krstného rodiča knihy Sláviky spievajú a hviezdy si pani Veverková vybrala prijímateľa Centra sociálnych služieb z Horného Vadičova pána MVDr. Vladimíra Čičmana.

Krstný otec pán Čičman a pani Dubovcová prečítali pár úryvkov z knihy Sláviky spievajú a hviezdy padajú za čo zožali veľký potlesk od všetkých prítomných.

Zúčastnení popriali pani Veverkovej veľa úspechov do písania ďalších kníh. Pani Veverková poďakovala všetkým prítomným za ich prajnosť, pomoc pri spracovaní 3. knihy Sláviky spievajú a hviezdy padajú.

Prítomní si pochutnali na občerstvení a sladkých koláčikoch. Neskôr nasledovali rozhovory s hosťami i autogramiáda so samotnou autorkou pani Veverkovou.

Celá akcia sa niesla v dobrej a pohodovej nálade so spevom ľudových piesní detí a hrou na husliach.

Kniha Sláviky spievajú a hviezdy padajú sa stanú súčasťou knižného fondu 12 knižníc Žilinského samosprávneho kraja.

Pani Ľubici Veverkovej srdečne blahoželáme a tešíme sa na jej ďalšiu tvorbu.

"Ďaleko je do ríše snov,

môj život bude krásnou rozprávkou...."

Ľubica Veverková

Sponzorský dar od nadácie Anjelské krídla

Centrum sociálnych služieb Fantázia sa i touto cestou chce poďakovať nadácii Anjelské krídla za sponzorský dar pre našich prijímateľov sociálnych služieb. Dar, ktorým boli jogurty od firmy Rajo sme rozdelili v oboch zariadeniach. Táto pozornosť všetkých veľmi potešila.

Krst knihy básní "Labutia pieseň" od pani Ľubice Veverkovej z Centra sociálnych služieb Fantázia Kysucké Nové Mesto

Naša prijímateľka Centra sociálnych služieb Fantázia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pani Ľubica Veverková sa môže opäť pochváliť vydaním druhej zbierky básní s názvom "Labutia pieseň". Táto zbierka básní je súčasťou knižného fondu 12 knižníc Žilinského samosprávneho kraja.

Zbierka básní je odrazom jej životných skúseností a jej citlivého vnímania života. Čitateľ v zbierke básní nájde ľúbostné básne, básne o nešťastnej láske, vyznania lásky svojmu rodnému kraju, ľudom, rodičom, deťom.....

Knižka vznikla vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, za pomoci pani riaditeľky Mgr. Silvie Martinčekovej a pracovníkov Centra sociálnych služieb Fantázia.

Krst knihy sa uskutočnil v zariadení CSS Fantázia na pracovisku v Hornom Vadičove dňa 7.9.2018. Krstnými rodičmi sú pani Anna Dubovcová, ktorá sa rovnako ako pani Veverková venuje písaniu básní. Zbierka básní krstnej mamy pod názvom "Medzi nebom a zemou" je plná pocitov, vášne a trpkosti, ktoré autorka prežívala a prežíva aj dnes vo chvíľach samoty. Túto zbierku dopĺňajú ilustrácie druhého krstného rodiča a to akademického sochára Štefana Pelikána.

Štefan Pelikán - akademický sochár - majster dláta a palety. Štefan Pelikán je umelec širokého autorského záberu. Svoje tvorivé úsilie rozdelil medzi sochársku prácu, ktorá je dominantou jeho umeleckej aktivity a maliarsku tvorbu.

Krstní rodičia pani Anna Dubovcová s pánom Pelikánom pokrstili knižku básní s páperím a prečítali z nej pár dojemných básní. Následne pani Dubovcová predstavila aj novú tvorbu pani Veverkovej, ktorú má zatiaľ naša prijímateľka ukrytú v šuplíku stola. Zúčastnení popriali pani Veverkovej veľa úspechov do písania ďalších kníh. Autorka dojatá poďakovala všetkým prítomným za podporu.

Príjemnú atmosféru spestrili i deti našej zamestnankyne, ktoré recitovali, spievali a hrali na gitare.

Podujatia sa zúčastnila aj pani riaditeľka Mestskej knižnice v Kysuckom Novom Meste a zamestnanci zariadenia CSS Fantázia. Prítomní sa dočkali i lahodnej torty a iných maškrtiek. Neskôr nasledovali rozhovory s hosťami i autogramiáda so samotnou autorkou pani Veverkovou. Celá akcia sa niesla v dobrej a pohodovej nálade.

Pani Ľubici Veverkovej srdečne blahoželáme a tešíme sa na jej ďalšiu tvorbu.

Projekt realizovaný s finančnou podporou

CANISTERAPIA v Centre sociálnych služieb Fantázia alebo ako nás psík Arrow trafil priamo do srdca


Canisterapia je forma terapie, ktorá využíva pozitívne pôsobenie psa na zdravie človeka a to najmä vtedy, keď už sú iné metódy neúčinné. Ako alternatívna a podporná forma práce je vo svete už dávno uznávanou a v rámci starostlivosti o ľudí so znevýhodnením nachádza významné uplatnenie aj v našich zariadeniach sociálnych služieb.

Svoje miesto si našla aj v Centre sociálnych služieb Fantázia na ulici Belanského 12/8 v Kysuckom Novom Meste v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, ktorého riaditeľkou je Mgr. Silvia Martinčeková.

CSS Fantázia poskytuje sociálne služby ambulantnou, týždennou a celoročnou - pobytovou formou. Uvedené formy sociálnych služieb poskytujeme zdravotne, telesne a duševne znevýhodneným deťom, mládeži, dospelým i seniorom, ktorí trpia demenciou alebo Alzheimerovou chorobou.

Projekt canisterapie "Pes - cesta k druhým" v našom zariadení realizujeme od októbra 2017 do júna 2018, a to vo forme skupinovej terapie AAT (Animal Assisted Therapy), ktorá je zameraná predovšetkým na fyzické, emocionálne, kognitívne a sociálne funkcie.

Projekt finančne podporila Nadácia Volkswagen Slovakia vo výške 1 302,40 € v rámci grantového programu Budúcnosť aj s autizmom.

Cieľovou skupinou projektu sú najmä prijímatelia sociálnych služieb s autizmom. Hodina strávená so psom sa u našich prijímateľov sociálnych služieb stretáva s nadšením, pozitívnymi reakciami a očakávaním, čo im ich štvornohý priateľ prinesie nabudúce. Táto forma terapie je vedená skúsenou a certifikovanou canisterapeutkou a terapeutickým psom menom Arrow z K-7 Psovodi - záchranári.

Ako sme sa zmienili už v úvode canisterapiu radíme k novým formám psychoterapie, považujeme ju za pomocnú metódu, keď už iné formy zlyhávajú alebo nie sú účinné. Populárnou je aj pre fakt, že často jediným a najspoľahlivejším priateľom človeka v samote alebo aj chorobe je zviera. Tak si svoje miesto a uplatnenie canisterapia našla aj u nás. Pes priaznivo pôsobí na zdravie našich prijímateľov sociálnych služieb a vyvoláva pozitívne reakcie ako v sociálnej, tak aj v emocionálnej oblasti. Stretnutia so psom sa konajú pravidelne 1x v týždni. Podľa stavu a potrieb prijímateľov sociálnych služieb je našou snahou dosiahnuť konkrétne ciele. Tie sú zamerané na jednu konkrétnu oblasť, prípadne kombináciu oblastí:

Kognitívna oblasť:

 • aktivity formou hry a plnenia úloh
 • učenie sa ako sa správať k zvieratám a ľuďom
 • rozvoj pozornosti
 • rozvoj chápania postupnosti

Emocionálna oblasť:

 • uspokojovanie potrieb fyzického kontaktu
 • rozvoj zodpovednosti
 • odbúranie napätia

Motorická oblasť:

 • motivácia k pohybu
 • zlepšenie rovnováhy
 • rozvoj jemnej, hrubej motoriky
 • posilňovanie svalstva

Rovnako priaznivo pôsobí kontakt so psom aj na oblasť komunikácie, vôle a na aktivizáciu prijímateľov sociálnych služieb. Každá hodina je plná zábavy a naši prijímatelia sociálnych služieb sa na ňu vždy rovnako tešia.

Hrové aktivity so psom motivujú k telesnej aktivite, učeniu a radosti zo života. Pes učí rešpektu, vzájomnej komunikácii, odbúrava stres, prináša radosť a kladné emócie a tým pôsobí na celkovú osobnosť prijímateľov sociálnych služieb CSS Fantázia.

Preto sa aj touto formou snažíme rozvíjať kvalitu poskytovaných služieb v našom zariadení sociálnych služieb a prinášať nové pozitívne zážitky.

Na záver si dovoľujeme poďakovať sa Nadácii Volkswagen Slovakia za grant, ktorým skvalitnila život prijímateľom sociálnych služieb v Centre sociálnych služieb Fantázia.

Dotácia z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2017 - vydanie knihy "Kam kráčaš, človek"

V roku 2017 sme zabezpečili vydanie zbierky básní našej prijímateľky sociálnych služieb pani Ľubice Veverkovej, ktorá je klientkou Centra sociálnych služieb Fantázia v Hornom Vadičove. Pani Ľubica Veverková sa venuje písaniu básní a rozprávok, ktoré opisujú jej život, tak ako ho ona vníma. Cieľom projektu bolo ukázať prijímateľom sociálnych služieb, že aj v chorobe a v pokročilom veku sa dá tvoriť a vytvárať hodnoty pre celú spoločnosť. Ďalším cieľom bolo sprístupnenie tejto zbierky širokej verejnosti. Garantom projektu bol spisovateľ Mgr. Ladislav Hruhý. Zbierka básní bola pokrstená dňa 14.12.2017 riaditeľkou Centra sociálnych služieb Fantázia Mgr. Silviou Martinčekovou v priestoroch Mestskej knižnice Kysucké Nové Mesto. Krst moderovala vedúca knižnice v Kysuckom Novom Meste PhDr. Dušana Šinalová. Zbierka básní je k dispozícii pre čitateľov v okresných knižniciach Žilinského kraja a na VÚC Žilina.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Projekt "Rozvoj aktivizačno-terapeutických činností prijímateľov sociálnej služby"

V mesiacoch september - október 2016 v Centre sociálnych služieb Fantázia na pracovisku v Hornom Vadičove bol realizovaný projekt, ktorého cieľovou skupinou boli seniori s Alzheimerovým ochorením a seniori s rôznym stupňom demencie. Projekt bol zameraný na udržanie a podporu jemnej motoriky, kognitívnych funkcií a hlavne na podporu a udržanie dlhodobej pamäte zážitkovými aktivitami a spomienkami na svoje detstvo, mladosť a pod.

Terapeutické pomôcky a pracovné materiály, ktoré využívame v rámci projektu boli financované z dotácie Obce Horný Vadičov. Touto cestou sa chceme poďakovať obci Horný Vadičov za poskytnuté finančné prostriedky, ktorými aj touto cestou prispeli k skvalitneniu života prijímateľov sociálnej služby v Centre sociálnych služieb Fantázia Horný Vadičov.

Dotácia Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR - madlá pre pracovisko Horný Vadičov 54

V roku 2016 sa nám vďaka dotácii z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR podarilo zakúpiť a následne nainštalovať madlá na pracovisko Horný Vadičov 54. Celková suma dotácie predstavovala 3 581,23 € a bola určená na zakúpenie materiálu (madiel). Inštaláciu a kotevný materiál sme v sume 858,20 € dofinancovali z rozpočtu Centra sociálnych služieb Fantázia.

Madlá na pracovisko sme inštalovali najmä za účelom:

 • zlepšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb zvýšením bezbariérovosti pracoviska v Hornom Vadičove 54,
 • zvýšenie pocitu bezpečia a istoty pri chôdzi u prijímateľov sociálnej služby,
 • integrácia prijímateľov sociálnej služby,
 • zvýšenie samostatnosti prijímateľov sociálnej služby,
 • implementácia nových možností cvičenia v rámci liečebnej rehabilitácie (madlá plánujeme nainštalovať i v priestoroch rehabilitácie),
 • zlepšenie orientácie u prijímateľov sociálnej služby,
 • zvýšenie sociálneho statusu prijímateľov sociálnej služby,
 • rozvoj jemnej motoriky prijímateľov sociálnej služby,
 • rozvoj hrubej motoriky prijímateľov sociálnej služby,
 • prevencia vzniku rizika pádu prijímateľov sociálnej služby.

Madlo je tvorené hliníkovou kostrou a akrylvinylovým krytom s hladkým povrchom s baktericidnými účinkami. Madlá je možné inštalovať v rôznych farebných vyhotoveniach a doladiť ich tak napríklad k farebným podkladom na stenách, farbe steny atď.