Špecializované sociálne poradenstvo

Centrum sociálnych služieb Fantázia, rozhodnutím z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, sekcia sociálnej a rodinnej politiky zo dňa 16. 07. 2018, získalo udelenie akreditácie na vykonávanie odbornej činnosti - špecializované sociálne poradenstvo. Špecializované sociálne poradenstvo ako odbornú činnosť poskytujeme s účinnosťou od 01. 10. 2018, a to prostredníctvom sociálnych pracovníčok ambulantnou formou na pracovisku Belanského 12/8 v Kysuckom Novom Meste a na pracovisku Horný Vadičov 54 i terénnou formou v rámci územia okresov Kysucké Nové Mesto, Čadca a Žilina.

Cieľovou skupinou pre poskytovanie odbornej činnosti špecializovaného sociálneho poradenstva sú osoby s Alzheimerovým ochorením a dospelé osoby s mentálnym postihnutím rôzneho stupňa, ich rodiny, príbuzní a iné ich blízke osoby, najmä z regiónu Kysúc - okresov Kysucké Nové Mesto a Čadca a z regiónu Horného Považia - okresu Žilina.

Cieľom odbornej činnosti je zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov osôb s Alzheimerovým ochorením a dospelých osôb s mentálnym postihnutím rôzneho stupňa, ich rodín, príbuzných a poskytnutie im pomoci pri riešení ich špecifických životných potrieb v záujme zlepšenia kvality života, prevencie sociálneho vylúčenia a dosiahnutia spoločenskej inklúzie za pomoci mobilizácie vnútorných a vonkajších zdrojov ich prirodzeného prostredia.

Poradenské centrum poskytujúce špecializované sociálne poradenstvo pre dospelých klientov s mentálnym postihnutím a klientov s Alzheimerovým ochorením poskytlo celkovo na oboch pracoviskách za obdobie od 02. 01. 2019 do 31. 12. 2019 poradenstvo 92 klientom. Za uvedené obdobie poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva sme vykonávali nasledovné poradenské činnosti:

  • poradenstvo ohľadom existujúcich sociálnych služieb s prihliadnutím na zdravotný stav a potreby konkrétnej rodiny (domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, osobná asistencia, opatrovateľská služba),
  • poskytovanie základných informácií a poradenstva pri vybavovaní konkrétnych zdravotných pomôcok, konkrétnych druhoch kompenzácií, ich možnosti nároku pre klientov a rodiny, ktoré sa starajú o občanov so zdravotným znevýhodnením,
  • poskytovanie poradenstva pri spisovaní písomností adresovaných úradom, rôznym inštitúciám,
  • poskytnutie sprievodcovského servisu klientovi v teréne,
  • poskytovanie potrebnej podpory rodinám s ŤZP členom pri riešení konkrétnych problémov, úloh, nepriaznivých situácií, a to v rámci domáceho či širšieho spoločenského prostredia,
  • aplikovanie konkrétnych techník a metód špecializovaného sociálneho poradenstva pre klientov s mentálnym postihnutím a s Alzheimerovým ochorením s cieľom zachovania a zlepšenia ich kvality života,
  • zabezpečovanie osvetovej vzdelávacej činnosti.

Kontakt na špecializované poradenstvo v Kysuckom Novom Meste

V prípade otázok nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára.

Poradenské centrum

Belanského 12/8, 024 01 Kysucké Nové Mesto (budova Centra sociálnych služieb Fantázia)

+421 907 839 398, 041/ 421 21 21

poradca.fantaziaknm@vuczilina.sk