Bezplatné poradenské centrum

Čo je to poradenské centrum?

Poradenské centrum ŽSK je inštitúcia, ktorú vytvoril Žilinský samosprávny kraj na základe pilotného projektu v regióne Kysuce. Zabezpečuje prvostupňovú odbornú pomoc občanom a poskytuje bezplatné základné sociálne poradenstvo v zmysle § 19 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p.

Čo je to sociálne poradenstvo?

Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii.

Základné sociálne poradenstvo je: posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, posky-tnutie základných informácií o možno-stiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.

Hlavné aktivity poradenského centra ŽSK

Ponúkame bezplatné "základné sociálne poradenstvo" ktoré zahŕňa najmä:

 • krízovú intervenciu (pomoc pri umiestňovaní občanov, pomoc rodinám),
 • posudzujeme povahu konkrétneho problému a snažíme sa poskytnúť základné informácie o možnostiach riešenia daného problému,          
 • poskytujeme základné informácie o možných druhoch kompenzácií v prípade sociálnych dôsledkov ŤZP,                                                  
 • sprostredkovávame kontakty na centrá, poradne, krízové linky (právna pomoc, poradne pomoci deťom, ženám) + odkazujeme na iné inštitúcie, ktoré sú kompetentné jednať v danej veci,          
 • pomáhame pri vypisovaní tlačív, pri spisovaní žiadostí, pri vybavovaní osobných dokladov,          
 • ponúkame sprievodcovský servis (osobné sprevádzanie občana v prípade potreby pri vybavovaní úradných záležitostí a pod.),                 
 • monitorujeme sociálne problémy obyvateľov regiónu Kysuce.

Cieľová skupina poradenského centra ŽSK

 • občania v dôchodkovom veku (seniori),
 • zdravotne postihnutí občania a ich blízki príbuzní,
 • občania, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi,
 • deti, matky a občania, ktorí sa ocitli v krízových sociálnych situáciách,
 • ostatní občania.

Princípy poradenského centra ŽSK

 • bezplatné pre každého klienta,
 • nestranné a prístupné každému občanovi bez rozdielu veku, pohlavia, národnosti, vyznania, ktorý o ne prejaví záujem,
 • diskrétne.

Poradenské služby sa poskytujú formou:

 • osobných konzultácií (individuálne, v skupine) v priestoroch kancelárie nachádzajúcej sa v budove Centra sociálnych služieb Fantázia na ulici Belanského č. 12/8 v Kysuckom Novom Meste,
 • telefonických konzultácií (pondelok až piatok, v čase od 09:00 do 16:00 hod.),
 • e-mailu na našu e-mailovú adresu: poradca.fantaziaknm@vuczilina.sk.

... stiahnite si leták o poradenskom centre ...

Kontakt na bezplatné Poradenské centrum v Kysuckom Novom Meste

V prípade otázok nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára.

Poradenské centrum

Belanského 12/8, 024 01 Kysucké Nové Mesto (budova Centra sociálnych služieb Fantázia)

+421 907 839 398, 041/ 421 21 21

poradca.fantaziaknm@vuczilina.sk