Ako byť prijatý do CSS Fantázia?

Do Centra sociálnych služieb Fantázia môže byť prijatá každá fyzická osoba, ktorej bolo Žilinským samosprávnym krajom vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v domove sociálnych služieb alebo špecializovanom zariadení. Naše zariadenie sociálnych služieb poskytuje sociálne služby ako domov sociálnych služieb i ako špecializované zariadenie. 

V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba týždennou - pobytovou formou alebo ambulantnou - dennou formou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku.

Špecializované zariadenie poskytuje sociálne služby fyzickej osobe, ktorá má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, schizofrénia, demencia, hluchoslepota a iné.

Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v domove sociálnych služieb alebo v špecializovanom zariadení Vám bude vydané na základe predloženia "žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu". Túto žiadosť si môžete stiahnuť nižšie, vypísať a doručiť poštou alebo osobne do Centra sociálnych služieb Fantázia alebo priamo na Žilinský samosprávny kraj. Avšak doporučujeme Vám osobnú návštevu v našom zariadení sociálnych služieb na adrese Belanského 12/8 v Kysuckom Novom Meste, kde Vám ochotne poradíme a pomôžeme Vám túto žiadosť vypísať (žiadosť vypisuje fyzická osoba, ktorá žiada o posúdenie a jej praktický lekár). K žiadosti je potrebné priložiť i fotokópie lekárskych nálezov (nie staršie ako 3 mesiace), ktoré preukážu akými zdravotnými ťažkosťami trpíte.

Vypísanú žiadosť spoločne s lekárskymi nálezmi môžete osobne alebo poštou podať na Žilinský samosprávny kraj, prípadne tento postup vybavíme za Vás. Následne Vám budú vydané rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok o odkázanosti na sociálnu službu (tieto doklady Vám prídu poštou domov a rozhodnutie sa správoplatňuje na Žilinskom samosprávnom kraji - správoplatnenie môžeme vybaviť za Vás), na základe ktorých môžete v prípade, že máme voľné miesto nastúpiť na Vami vybraný pobyt do Centra sociálnych služieb Fantázia. Pri nástupe do zariadenia sociálnych služieb sa medzi prijímateľom sociálnych služieb a Centrom sociálnych služieb Fantázia podpisuje "zmluva o poskytovaní sociálnej služby".

V prípade, že nebudeme mať pre Vás voľné miesto, budete zaradený do poradovníka žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

Informačný bulletin o Centre sociálnych služieb Fantázia s popisom foriem sociálnych služieb, ktoré poskytujeme.

V prípade nejasností a ďalších otázok ohľadom prijatia do CSS Fantázia nás prosím kontaktujte na adrese: Belanského 12/8, 024 01 Kysucké Nové Mesto, telefonicky na: 041/ 421 21 21 alebo prostredníctvom kontaktného formulára.