DARUJTE NÁM 2% Z DANE - OZ CHRABROMIL


Ako platiteľ dane z príjmov sa môžete aj v roku 2021 rozhodnúť, kam pôjdu 2-3% Vami zaplatenej dane za rok 2020. Týmto spôsobom môžete pomôcť mnohým organizáciám, medzi ktoré patrí aj naše OZ Chrabromil, ktorého cieľom je združovanie rodičov, príbuzných a priateľov ťažko zdravotne znevýhodnených a seniorov, snaha o presadenie a podporu opatrení, ktoré zabezpečia zlepšenie kvality života ťažko zdravotne znevýhodnených, seniorov a spolupráca so všetkými spoločenskými, mimovládnymi a vládnymi organizáciami, obecnými a obvodnými úradmi, podnikateľmi, sponzormi a nadáciami zo Slovenska i zo zahraničia.

Údaje o prijímateľovi:

obchodné meno: Chrabromil

právna forma: občianske združenie

sídlo: Belanského 12, 024 01 Kysucké Nové Mesto

IČO: 37976109

ĎAKUJEME

TLAČIVÁ PRE DAROVANIE 2% Z DANE


AKO DAROVAŤ?

OZNAM

Na základe vývoja výskytu ochorení na COVID-19 v Slovenskej republike a z dôvodu pretrvávajúcej potreby prijímať preventívne opatrenia s cieľom predchádzať šíreniu ochorenia Covid-19 pri poskytovaní sociálnych služieb sú:

prijímatelia sociálnych služieb (zákonní zástupcovia a opatrovníci prijímateľa) povinní predložiť poskytovateľovi sociálnych služieb čestné vyhlásenie o zdravotnom stave prijímateľa sociálnej služby a osôb, s ktorými je v styku. Čestné vyhlásenie je povinnosť predložiť z dôvodu neprítomnosti klienta dlhšej ako 5 kalendárnych dní v zariadení sociálnych služieb, alebo pri zmene skutočností uvedených v tomto vyhlásení.

OZNAM

Návštevy prijímateľov sociálnych služieb


Informácie k návštevám a možnosti odchodu zo zariadenia na dovolenku

Návštevy príbuzných a blízkych osôb prijímateľov v zariadeniach sa realizujú v súlade s aktuálnymi podmienkami uvedenými vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, s pandemickým plánom, so semafórmi pre jednotlivé druhy sociálnych služieb a v súlade s aktuálnym krízovým plánom zariadenia.

V súlade s aktuálnou pandemickou situáciou v našom okrese, a na základe rozhodnutia pani riaditeľky, Vás chceme informovať o zmenách týkajúcich sa návštev a možnosti odchodu prijímateľov zo zariadenia na dovolenku.

1. Návštevy v zariadení sociálnych služieb Centrum sociálnych služieb Fantázia, pracovisko Horný Vadičov sú povolené od 19. 04. 2021.

2. Návštevy budú realizované len vo vyhradenej návštevnej miestnosti zariadenia, t.j. spoločenská miestnosť na prízemí. V prípade priaznivého počasia v altánku na záhrade.

3. Na izbe je povolená len návšteva prijímateľa pripútaného na lôžko - paliatívny prijímateľ.

4. Záujemcovia o návštevu sa musia nahlásiť telefonicky na číslo telefónu 041/422 94 21 minimálne jeden deň vopred.

5. Termín návštevy je možné dohodnúť na časové úseky: 10,00 hod., 10,40 hod., 13,30 hod., 14,10 hod. Dĺžka návštevy u prijímateľa je maximálne 30 minút. Po každej návšteve je miestnosť dezinfikovaná.

6. Za prijímateľom môžu prísť na návštevu maximálne 2 dospelé osoby.

7. Každá návšteva sa preukáže pri vstupe do zariadenia negatívnym výsledkom RT PCR testu nie starším ako 48 hod., alebo negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 24 hod. Výnimkou sú osoby, ktoré sa preukážu potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 180 dní pred realizovanou návštevou.

Výnimka týkajúca sa očkovania:

- Osoby po druhej dávke mRNA vakcíny (Moderna, Pfizer/BioNTech) proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,

- Osoby po prvej dávke vektorovej vakcíny (AstraZeneca) proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,

- Osoby po prvej dávke vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID -19.

8. Každý návštevník musí mať počas celej doby návštevy prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2. Prijímatelia z dôvodu sťaženého dýchania môžu mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom.

Dovolenka pre očkovaných aj neočkovaných prijímateľov

1. Naďalej platí možnosť prerušenia poskytovania sociálnej služby minimálne na dobu 7 kalendárnych dní.

2. Dovolenku je potrebné 3 dni dopredu nahlásiť z dôvodu odhlásenia stravy, nachystania liekov, vyšetrenia u lekára a podobne.

3. Každý prijímateľ pred odchodom na dovolenku dostane tlačivo "Čestné vyhlásenie", ktoré vyplnené a podpísané je potrebné pri návrate do zariadenia odovzdať.

4. Pri návrate do zariadenia sa prijímateľ preukáže negatívnym výsledkom RT PCR testu nie starším ako 48 hod.

Poučenie pre návštevníkov

• Zabezpečiť si a predložiť negatívny RT PCR test nie starší ako 48 hod., alebo antigénový test nie starší ako 24 hodín.

• Po dobu návštevy používať respirátor FFP2.

• Dodržiavať predpísanú bezpečnú vzdialenosť.

• Zdržiavať sa len v dohodnutých priestoroch.

• Vypísať a predložiť tlačivo "Čestné prehlásenie".

• Pred vstupom do zóny pre návštevníkov vykonať dôkladnú dezinfekciu rúk a nechať si zmerať telesnú teplotu.

• Dávať si pozor, aby nedošlo k priamemu kontaktu so zamestnancami.

• Počkať na sprievod do návštevníckej zóny, alebo izby prijímateľa.

Krízový plán k realizácii predchádzaniu vzniku a šírenia ochorenia COVID - 19

Centrum sociálnych služieb Fantázia, Belanského 12/8 v Kysuckom Novom Meste má vypracovaný Krízový plán k realizácii predchádzaniu vzniku a šírenia ochorenia COVID - 19 (OS 37/21) zo dňa 30. 06. 2020 - revidovaný, zmenený a doplnený v znení aktuálnych vydaných usmernení, príkazov, nariadení, informácí a pokynov ŽSK, MPSVaR SR, Hlavného hygienika SR a Úradu verejného zdravotníctva SR. OS 37/20 je v nasledovnom znení kapitol dokumentu platný dňom 02. 03. 2021:

1 Účel

2 Rozsah platnosti

3 Zodpovednosti a právomoci v súvislosti s touto OS

4 Charakteristika Covid - 19

4.1 Príznaky ochorenia COVID - 19

4.1.1 Sledovanie príznakov ochorenia v CSS Fantázia počas dňa

5 Pandemický plán MPSVR SR

5.1 Príjem nového PSS

5.2 Príchod kmeňových PSS ambulantne a týždenne

5.3 Príchod kmeňových PSS celoročne

5.4 Návrat kmeňových PSS z nemocnice a realizácia lekárskych vyšetrení

5.5 Aktivity PSS počas pobytu v zariadení

5.6 Vychádzky PSS mimo areál zariadenia

5.7 Návštevy PSS

6 Zistenie osoby nakazenej ochorením COVID - 19

7 nevyhnutná prevencia pred šírením ochorenia

8 Ochrana zdravia zamestnanca

9 Hospodárska mobilizácia

10 Testovanie PSS a zamestnancov

11 Návrat zamestnanca do práce po návšteve rizikových krajín

12 KRÍZOVÝ PLÁN PRE POTRAVINÁRSKE PREVÁDZKY

12.1 Koronavírus v potravinách

12.2 Riziko infekcie z potravín

12.3 Potravinárske prevádzky

12.4 Vykonávanie preventívnych hygienických opatrení

13 Udržiavanie čistoty a dezinfekcia na pracovisku

14 Systém komunikácie so zamestnancami a informačná povinnosť zamestnancov

15 Krízový štáb

15.1 Funkcie krízového štábu

16 Prílohy

Záznam o oboznámení zamestnancov

Záznam zmien a revízií

Úrad Žilinského samosprávneho kraja má veľký záujem o kvalitu poskytovaných služieb.

Preto bol spracovaný Dotazník spokojnosti pre oblasť sociálnych služieb. V priložených odkazoch alebo QR kódoch môžete ohodnotiť naše zariadenie sociálnych služieb. Dotazník je rozdelený na pracoviská Centra sociálnych služieb Fantázia.

Dotazník spokojnosti pre pracovisko Belanského 12/8, 024 01 Kysucké Nové Mesto (ambulantná a týždenná forma sociálnej služby)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVXhpDIyMvueVIdnIvjMBphobNct_YfIqTZyNNugYzCEDWRQ/viewform?entry.439422071=Kysuce&entry.526989435=Centrum+soci%C3%A1lnych+slu%C5%BEieb+Fant%C3%A1zia+-+prev%C3%A1dzka+Belansk%C3%A9ho+12/8,+Kysuck%C3%A9+Nov%C3%A9+Mesto

Vznik Centra sociálnych služieb Fantázia

Naše zariadenie vzniklo reprofilizáciou územných detských jaslí v roku 1989. Po dvojmesačnej úprave bolo otvorené 02. októbra 1989 ako "Ústav sociálnej starostlivosti pre postihnuté deti" pre denný a týždenný pobyt s kapacitou 20 miest.

Od 17. júla 2006 sa celé zariadenie premiestnilo do nových a lepších priestorov v centre mesta Kysucké Nové Mesto na ulicu Belanského č. 12. Zvýšila sa kapacita a komfort - 21 lôžok pre týždennú - pobytovú formu sociálnej služby a 14 miest pre ambulantnú formu sociálnej služby. Prijímatelia sociálnej služby sú ubytovaní v jedno a dvoj posteľových izbách.

Na post riaditeľky "Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých" nastúpila Mgr. Silvia Martinčeková, a to dňa 01. júla 2005.

V mesiaci júl 2008 sa zariadenie premenovalo na "Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých a domov dôchodcov". K budove nachádzajúcej sa v Kysuckom Novom Meste tak pribudla ďalšia v Hornom Vadičove. Druhé zariadenie v Hornom Vadičove bolo vybudované za účelom poskytovania sociálnych služieb pre dospelých znevýhodnených ľudí, ľudí s Alzheimerovým ochorením a seniorov s kapacitou 42 lôžok pre pobytovú - celoročnú formu sociálnej služby.

Pôvodne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých a domov dôchodcov bol na základe dodatku č. 5 k zriaďovacej listine premenovaný na "Centrum sociálnych služieb Fantázia" s platnosťou od 01. 05. 2010.

Centrum sociálnych služieb Fantázia má v súčasnosti 51 zamestnancov.

Centrum sociálnych služieb Fantázia je jediným zariadením sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, ktorý poskytuje na území Kysuckého Nového Mesta a priľahlých dedín ambulantnú - dennú a týždennú - pobytovú formu sociálnej služby.

Sociálne služby poskytujeme na dvoch pracoviskách: na Belanského ulici 12/8 v Kysuckom Novom Meste (ambulantná a týždenná - pobytová forma sociálnej služby) a v obci Horný Vadičov 54 (celoročná - pobytová forma sociálnej služby). Obe pracoviská sú domovmi sociálnych služieb  a špecializovanými zariadeniami.

Čo je ambulantná a týždenná - pobytová forma sociálnej služby?

Tieto formy sociálnych služieb poskytujeme na pracovisku Belanského 12/8 v Kysuckom Novom Meste.

Ambulantná - denná forma sociálnej služby znamená, že svoje dieťa, príbuzného priveziete napr.: ráno o 08.00 hod a o 12.00 hod. sa preň vrátite. Táto forma sa poskytuje buď do 4 hodín alebo nad 4 hodiny.

Týždenná - pobytová forma sociálnej služby je Vám k dispozícii od pondelka do piatka.

Obe formy sociálnych služieb sú určené prevažne zdravotne, telesne a duševne znevýhodneným deťom, mládeži i seniorom, ktorí trpia demenciou, Alzheimerovou chorobou.

Čo je celoročná - pobytová forma sociálnej služby?

Celoročná - pobytová forma sociálnej služby sa podobá tej týždennej. Podstatný rozdiel je v tom, že o Vášho príbuzného sa postaráme nepretržite 24 hodín sedem dní v týždni - celoročne.

Túto formu sociálnej služby poskytujeme na pracovisku v Hornom Vadičove 54 a je vhodná pre seniorov, ľudí trpiacich demenciou, Parkinsonovou a Alzheimerovou chorobou.

Koľko zaplatíte za sociálne služby v našom zariadení?

Centrum sociálnych služieb Fantázia je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Na Vašu úhradu teda z prevažnej časti prispieva štát. Výška úhrady záleží od formy poskytovanej sociálnej služby, od rozmeru izby, počtu hodín, druhu odoberanej stravy.

Priemerné mesačné úhrady sú nasledovné a orientačné:

  • ambulantná forma cca 160 €,

  • týždenná forma cca 280 €,

  • celoročná forma cca 390 €.

Aktuálny cenník poskytovaných sociálnych služieb Centra sociálnych služieb Fantázia

Rozpočet Centra sociálnych služieb Fantázia na rok 2019

Celkový rozpočet na rok 2019: 898 071 €.

Kapitálové výdavky /41/ - 0 €

Bežné výdavky /41/: 718 012 €

Bežné výdavky /46/: 180 059 € z toho:

  • 610 mzdy, platy, služ. príjmy OOV - 521 167 €
  • 620 poistné a príspevok do poisťovní - 194 115 €
  • 630 tovary a služby - 176 998 €
  • 640 bežný transfer - 5 791 €

Príjmy celkom /46/: 180 059 €

  • 220 administratívne poplatky a iné poplatky a platby - 179 884 €
  • 290 iné nedaňové príjmy - 175 €

Ekonomicky oprávnené náklady Centra sociálnych služieb Fantázia za rok 2020

Stiahnite si informačný bulletin o Centre sociálnych služieb Fantázia. Nájdete v ňom v skratke dôležité informácie o nás.