Ďakujeme spoločnosti Schaeffler Kysuce za sponzorský dar vo forme balíčkov, ktoré obsahujú jednorazové rúška a dezinfekčné gély. Balíčky sú určené pre prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov Centra sociálnych služieb Fantázia.

Poďakovanie za našu prácu - priamo od pani predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja - Ing. Eriky Jurinovej. Ďakujeme!

Zároveň pani predsedníčka formou krátkeho videopozdravu posiela odkaz i pre našich klientov:

https://youtu.be/mTaTaC81Ipo

Krízový plán k realizácii predchádzaniu vzniku a šírenia ochorenia COVID - 19

Centrum sociálnych služieb Fantázia, Belanského 12/8 v Kysuckom Novom Meste má vypracovaný Krízový plán k realizácii predchádzaniu vzniku a šírenia ochorenia COVID - 19 (OS 37/20) zo dňa 09. 03. 2020 - revidovaný, zmenený a doplnený v znení aktuálnych vydaných usmernení, príkazov, nariadení, informácí a pokynov ŽSK, MPSVaR SR, Hlavného hygienika SR a Úradu verejného zdravotníctva SR. OS 37/20 je v nasledovnom znení kapitol dokumentu platný dňom 01. 05. 2020:

1 Účel

2 Rozsah platnosti

3 Zodpovednosti a právomoci v súvislosti s touto OS

4 Charakteristika Covid - 19

4.1 Suspektná a potvrdená COVID - 19

4.2 Sledovanie príznakov

4.3 Izolácia PSS

4.4 Ochrana zdravia PSS

4.5 Ochrana zdravia zamestnanca

5 Núdzový stav

6 Hospodárska mobilizácia

7 Práva a povinnosti prijímateľov počas krízovej situácie

8 Prijatie občana/PSS do ZSS

8.1 Fyzické osoby prijímané ("znovuprijímané") z prirodzeného domáceho prostredia

8.2 Fyzické osoby prijímané ("znovuprijímané) zo zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti

9 Režim testovania a prijímania

9.1 Režim testovania a prijímania fyzických osôb skupiny A

9.2 Režim testovania a prijímania fyzických osôb skupiny B

9.3 Starostlivosť o fyzickú osobu na karanténnom mieste pred vykonaním testovania

9.4 Realizácia testovania fyzickej osoby na karanténnom mieste

9.5 Zabezpečenie osobných ochranných pomôcok

10 Systém komunikácie so zamestnancami a informačná povinnosť zamestnancov

11 Krízový štáb

11.1 Funkcie krízového štábu

12 Prílohy

Záznam o oboznámení zamestnancov

Záznam zmien a revízií 

                                       OZNAM !!!

Milí rodičia, príbuzní a prijímatelia sociálnych služieb, dovoľujeme si Vám oznámiť, že z dôvodu preventívnych opatrení v súvislosti so šírením koronavírusu prerušujeme od 16. 03. 2020 na neurčito poskytovanie ambulantnej (dennej) i týždennej pobytovej formy sociálnej služby. Na pracovisku Belanského 12/8 v Kysuckom Novom Meste pre prijímateľov týždennej pobytovej formy v súčasnosti dočasne poskytujeme sociálne služby celoročne. Platnosť uzatvorenej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby nie je dočasným pozastavením (ambulantného a týždenného pobytu) dotknutá - ide len o dočasné prerušenie plnenia zmluvných podmienok.    O ďalšom postupe Vás budeme informovať. Ďakujeme.

V prípade potreby poskytujeme prijímateľom a ich príbuzným poradenstvo telefonickou formou na čísle: 041/ 421 21 21 alebo e-mailom na adrese: dssknmbelanskeho@vuczilina.sk.

V prípade potreby Vám vieme poskytnúť i služby základného a špecializovaného sociálneho poradenstva telefonickou formou na čísle: 041/ 422 94 21, 041/421 21 21, 0907 839 398 alebo e-mailom na adrese: poradca.fantaziaknm@vuczilina.sk, cssfantaziahv@vuczilina.sk.

Úrad Žilinského samosprávneho kraja má veľký záujem o kvalitu poskytovaných služieb.

Preto bol spracovaný Dotazník spokojnosti pre oblasť sociálnych služieb. V priložených odkazoch alebo QR kódoch môžete ohodnotiť naše zariadenie sociálnych služieb. Dotazník je rozdelený na pracoviská Centra sociálnych služieb Fantázia.

Dotazník spokojnosti pre pracovisko Belanského 12/8, 024 01 Kysucké Nové Mesto (ambulantná a týždenná forma sociálnej služby)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVXhpDIyMvueVIdnIvjMBphobNct_YfIqTZyNNugYzCEDWRQ/viewform?entry.439422071=Kysuce&entry.526989435=Centrum+soci%C3%A1lnych+slu%C5%BEieb+Fant%C3%A1zia+-+prev%C3%A1dzka+Belansk%C3%A9ho+12/8,+Kysuck%C3%A9+Nov%C3%A9+Mesto

Vznik Centra sociálnych služieb Fantázia

Naše zariadenie vzniklo reprofilizáciou územných detských jaslí v roku 1989. Po dvojmesačnej úprave bolo otvorené 02. októbra 1989 ako "Ústav sociálnej starostlivosti pre postihnuté deti" pre denný a týždenný pobyt s kapacitou 20 miest.

Od 17. júla 2006 sa celé zariadenie premiestnilo do nových a lepších priestorov v centre mesta Kysucké Nové Mesto na ulicu Belanského č. 12. Zvýšila sa kapacita a komfort - 21 lôžok pre týždennú - pobytovú formu sociálnej služby a 14 miest pre ambulantnú formu sociálnej služby. Prijímatelia sociálnej služby sú ubytovaní v jedno a dvoj posteľových izbách.

Na post riaditeľky "Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých" nastúpila Mgr. Silvia Martinčeková, a to dňa 01. júla 2005.

V mesiaci júl 2008 sa zariadenie premenovalo na "Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých a domov dôchodcov". K budove nachádzajúcej sa v Kysuckom Novom Meste tak pribudla ďalšia v Hornom Vadičove. Druhé zariadenie v Hornom Vadičove bolo vybudované za účelom poskytovania sociálnych služieb pre dospelých znevýhodnených ľudí, ľudí s Alzheimerovým ochorením a seniorov s kapacitou 42 lôžok pre pobytovú - celoročnú formu sociálnej služby.

Pôvodne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých a domov dôchodcov bol na základe dodatku č. 5 k zriaďovacej listine premenovaný na "Centrum sociálnych služieb Fantázia"              s platnosťou od 01. 05. 2010.

Centrum sociálnych služieb Fantázia má v súčasnosti 51 zamestnancov.

Centrum sociálnych služieb Fantázia je jediným zariadením sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, ktorý poskytuje na území Kysuckého Nového Mesta a priľahlých dedín ambulantnú - dennú a týždennú - pobytovú formu sociálnej služby.

Sociálne služby poskytujeme na dvoch pracoviskách: na Belanského ulici 12/8 v Kysuckom Novom Meste (ambulantná a týždenná - pobytová forma sociálnej služby) a v obci Horný Vadičov 54 (celoročná - pobytová forma sociálnej služby). Obe pracoviská sú domovmi sociálnych služieb  a špecializovanými zariadeniami.

Čo je ambulantná a týždenná - pobytová forma sociálnej služby?

Tieto formy sociálnych služieb poskytujeme na pracovisku Belanského 12/8 v Kysuckom Novom Meste.

Ambulantná - denná forma sociálnej služby znamená, že svoje dieťa, príbuzného priveziete napr.: ráno o 08.00 hod a o 12.00 hod. sa preň vrátite. Táto forma sa poskytuje buď do 4 hodín alebo nad 4 hodiny.

Týždenná - pobytová forma sociálnej služby je Vám k dispozícii od pondelka do piatka.

Obe formy sociálnych služieb sú určené prevažne zdravotne, telesne a duševne znevýhodneným deťom, mládeži i seniorom, ktorí trpia demenciou, Alzheimerovou chorobou.

Čo je celoročná - pobytová forma sociálnej služby?

Celoročná - pobytová forma sociálnej služby sa podobá tej týždennej. Podstatný rozdiel je v tom, že o Vášho príbuzného sa postaráme nepretržite 24 hodín sedem dní v týždni - celoročne.

Túto formu sociálnej služby poskytujeme na pracovisku v Hornom Vadičove 54 a je vhodná pre seniorov, ľudí trpiacich demenciou, Parkinsonovou a Alzheimerovou chorobou.

Koľko zaplatíte za sociálne služby v našom zariadení?

Centrum sociálnych služieb Fantázia je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Na Vašu úhradu teda z prevažnej časti prispieva štát. Výška úhrady záleží od formy poskytovanej sociálnej služby, od rozmeru izby, počtu hodín, druhu odoberanej stravy.

Priemerné mesačné úhrady sú nasledovné a orientačné:

  • ambulantná forma cca 120 €,

  • týždenná forma cca 230 €,

  • celoročná forma cca 350 €.

Aktuálny cenník poskytovaných sociálnych služieb Centra sociálnych služieb Fantázia

Rozpočet Centra sociálnych služieb Fantázia na rok 2019

Celkový rozpočet na rok 2019: 898 071 €.

Kapitálové výdavky /41/ - 0 €

Bežné výdavky /41/: 718 012 €

Bežné výdavky /46/: 180 059 € z toho:

  • 610 mzdy, platy, služ. príjmy OOV - 521 167 €
  • 620 poistné a príspevok do poisťovní - 194 115 €
  • 630 tovary a služby - 176 998 €
  • 640 bežný transfer - 5 791 €

Príjmy celkom /46/: 180 059 €

  • 220 administratívne poplatky a iné poplatky a platby - 179 884 €
  • 290 iné nedaňové príjmy - 175 €

Ekonomicky oprávnené náklady Centra sociálnych služieb Fantázia za rok 2019

Stiahnite si informačný bulletin o Centre sociálnych služieb Fantázia. Nájdete v ňom v skratke dôležité informácie o nás.