OZNAM

Na základe vývoja výskytu ochorení na COVID-19 v Slovenskej republike a z dôvodu pretrvávajúcej potreby prijímať preventívne opatrenia s cieľom predchádzať šíreniu ochorenia Covid-19 pri poskytovaní sociálnych služieb sú:

prijímatelia sociálnych služieb (zákonní zástupcovia a opatrovníci prijímateľa) povinní predložiť poskytovateľovi sociálnych služieb čestné vyhlásenie o zdravotnom stave prijímateľa sociálnej služby a osôb, s ktorými je v styku. Čestné vyhlásenie je povinnosť predložiť z dôvodu neprítomnosti klienta dlhšej ako 5 kalendárnych dní v zariadení sociálnych služieb, alebo pri zmene skutočností uvedených v tomto vyhlásení.

 Návštevy prijímateľov sociálnych služieb

Krízový plán k realizácii predchádzaniu vzniku a šírenia ochorenia COVID - 19

Centrum sociálnych služieb Fantázia, Belanského 12/8 v Kysuckom Novom Meste má vypracovaný Krízový plán k realizácii predchádzaniu vzniku a šírenia ochorenia COVID - 19 (OS 37/21) zo dňa 30. 06. 2020 - revidovaný, zmenený a doplnený v znení aktuálnych vydaných usmernení, príkazov, nariadení, informácí a pokynov ŽSK, MPSVaR SR, Hlavného hygienika SR a Úradu verejného zdravotníctva SR. OS 37/20 je v nasledovnom znení kapitol dokumentu platný dňom 02. 03. 2021:

1 Účel

2 Rozsah platnosti

3 Zodpovednosti a právomoci v súvislosti s touto OS

4 Charakteristika Covid - 19

4.1 Príznaky ochorenia COVID - 19

4.1.1 Sledovanie príznakov ochorenia v CSS Fantázia počas dňa

5 Pandemický plán MPSVR SR

5.1 Príjem nového PSS

5.2 Príchod kmeňových PSS ambulantne a týždenne

5.3 Príchod kmeňových PSS celoročne

5.4 Návrat kmeňových PSS z nemocnice a realizácia lekárskych vyšetrení

5.5 Aktivity PSS počas pobytu v zariadení

5.6 Vychádzky PSS mimo areál zariadenia

5.7 Návštevy PSS

6 Zistenie osoby nakazenej ochorením COVID - 19

7 nevyhnutná prevencia pred šírením ochorenia

8 Ochrana zdravia zamestnanca

9 Hospodárska mobilizácia

10 Testovanie PSS a zamestnancov

11 Návrat zamestnanca do práce po návšteve rizikových krajín

12 KRÍZOVÝ PLÁN PRE POTRAVINÁRSKE PREVÁDZKY

12.1 Koronavírus v potravinách

12.2 Riziko infekcie z potravín

12.3 Potravinárske prevádzky

12.4 Vykonávanie preventívnych hygienických opatrení

13 Udržiavanie čistoty a dezinfekcia na pracovisku

14 Systém komunikácie so zamestnancami a informačná povinnosť zamestnancov

15 Krízový štáb

15.1 Funkcie krízového štábu

16 Prílohy

Záznam o oboznámení zamestnancov

Záznam zmien a revízií

Úrad Žilinského samosprávneho kraja má veľký záujem o kvalitu poskytovaných služieb.

Preto bol spracovaný Dotazník spokojnosti pre oblasť sociálnych služieb. V priložených odkazoch alebo QR kódoch môžete ohodnotiť naše zariadenie sociálnych služieb. Dotazník je rozdelený na pracoviská Centra sociálnych služieb Fantázia.

Dotazník spokojnosti pre pracovisko Belanského 12/8, 024 01 Kysucké Nové Mesto (ambulantná a týždenná forma sociálnej služby)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVXhpDIyMvueVIdnIvjMBphobNct_YfIqTZyNNugYzCEDWRQ/viewform?entry.439422071=Kysuce&entry.526989435=Centrum+soci%C3%A1lnych+slu%C5%BEieb+Fant%C3%A1zia+-+prev%C3%A1dzka+Belansk%C3%A9ho+12/8,+Kysuck%C3%A9+Nov%C3%A9+Mesto

Vznik Centra sociálnych služieb Fantázia

Naše zariadenie vzniklo reprofilizáciou územných detských jaslí v roku 1989. Po dvojmesačnej úprave bolo otvorené 02. októbra 1989 ako "Ústav sociálnej starostlivosti pre postihnuté deti" pre denný a týždenný pobyt s kapacitou 20 miest.

Od 17. júla 2006 sa celé zariadenie premiestnilo do nových a lepších priestorov v centre mesta Kysucké Nové Mesto na ulicu Belanského č. 12. Zvýšila sa kapacita a komfort - 21 lôžok pre týždennú - pobytovú formu sociálnej služby a 14 miest pre ambulantnú formu sociálnej služby. Prijímatelia sociálnej služby sú ubytovaní v jedno a dvoj posteľových izbách.

Na post riaditeľky "Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých" nastúpila Mgr. Silvia Martinčeková, a to dňa 01. júla 2005.

V mesiaci júl 2008 sa zariadenie premenovalo na "Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých a domov dôchodcov". K budove nachádzajúcej sa v Kysuckom Novom Meste tak pribudla ďalšia v Hornom Vadičove. Druhé zariadenie v Hornom Vadičove bolo vybudované za účelom poskytovania sociálnych služieb pre dospelých znevýhodnených ľudí, ľudí s Alzheimerovým ochorením a seniorov s kapacitou 42 lôžok pre pobytovú - celoročnú formu sociálnej služby.

Pôvodne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých a domov dôchodcov bol na základe dodatku č. 5 k zriaďovacej listine premenovaný na "Centrum sociálnych služieb Fantázia" s platnosťou od 01. 05. 2010.

Centrum sociálnych služieb Fantázia má v súčasnosti 51 zamestnancov.

Centrum sociálnych služieb Fantázia je jediným zariadením sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, ktorý poskytuje na území Kysuckého Nového Mesta a priľahlých dedín ambulantnú - dennú a týždennú - pobytovú formu sociálnej služby.

Sociálne služby poskytujeme na dvoch pracoviskách: na Belanského ulici 12/8 v Kysuckom Novom Meste (ambulantná a týždenná - pobytová forma sociálnej služby) a v obci Horný Vadičov 54 (celoročná - pobytová forma sociálnej služby). Obe pracoviská sú domovmi sociálnych služieb  a špecializovanými zariadeniami.

Čo je ambulantná a týždenná - pobytová forma sociálnej služby?

Tieto formy sociálnych služieb poskytujeme na pracovisku Belanského 12/8 v Kysuckom Novom Meste.

Ambulantná - denná forma sociálnej služby znamená, že svoje dieťa, príbuzného priveziete napr.: ráno o 08.00 hod a o 12.00 hod. sa preň vrátite. Táto forma sa poskytuje buď do 4 hodín alebo nad 4 hodiny.

Týždenná - pobytová forma sociálnej služby je Vám k dispozícii od pondelka do piatka.

Obe formy sociálnych služieb sú určené prevažne zdravotne, telesne a duševne znevýhodneným deťom, mládeži i seniorom, ktorí trpia demenciou, Alzheimerovou chorobou.

Čo je celoročná - pobytová forma sociálnej služby?

Celoročná - pobytová forma sociálnej služby sa podobá tej týždennej. Podstatný rozdiel je v tom, že o Vášho príbuzného sa postaráme nepretržite 24 hodín sedem dní v týždni - celoročne.

Túto formu sociálnej služby poskytujeme na pracovisku v Hornom Vadičove 54 a je vhodná pre seniorov, ľudí trpiacich demenciou, Parkinsonovou a Alzheimerovou chorobou.

Koľko zaplatíte za sociálne služby v našom zariadení?

Centrum sociálnych služieb Fantázia je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Na Vašu úhradu teda z prevažnej časti prispieva štát. Výška úhrady záleží od formy poskytovanej sociálnej služby, od rozmeru izby, počtu hodín, druhu odoberanej stravy.

Priemerné mesačné úhrady sú nasledovné a orientačné:

  • ambulantná forma cca 130 €,

  • týždenná forma cca 270 €,

  • celoročná forma cca 420 €.

Aktuálny cenník poskytovaných sociálnych služieb Centra sociálnych služieb Fantázia

Rozpočet Centra sociálnych služieb Fantázia na rok 2019

Celkový rozpočet na rok 2019: 898 071 €.

Kapitálové výdavky /41/ - 0 €

Bežné výdavky /41/: 718 012 €

Bežné výdavky /46/: 180 059 € z toho:

  • 610 mzdy, platy, služ. príjmy OOV - 521 167 €
  • 620 poistné a príspevok do poisťovní - 194 115 €
  • 630 tovary a služby - 176 998 €
  • 640 bežný transfer - 5 791 €

Príjmy celkom /46/: 180 059 €

  • 220 administratívne poplatky a iné poplatky a platby - 179 884 €
  • 290 iné nedaňové príjmy - 175 €

Ekonomicky oprávnené náklady Centra sociálnych služieb Fantázia za rok 2020

Stiahnite si informačný bulletin o Centre sociálnych služieb Fantázia. Nájdete v ňom v skratke dôležité informácie o nás.