OZNAM !!!

Milí rodičia, príbuzní a prijímatelia sociálnych služieb,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že z dôvodu preventívnych opatrení v súvislosti so šírením koronavírusu prerušujeme od 16. 03. 2020 na neurčito poskytovanie ambulantnej (dennej) i týždennej - pobytovej formy sociálnej služby. Na základe uvedeného bude na pracovisku Belanského 12/8 v Kysuckom Novom Meste pre prijímateľov dočasne pozastavené poskytovanie sociálnych služieb. Platnosť uzatvorenej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby nie je dočasným pozastavením dotknutá - ide len o dočasné prerušenie plnenia zmluvných podmienok. O ďalšom postupe Vás budeme informovať. Ďakujeme.


V prípade potreby poskytujeme prijímateľom a ich príbuzným poradenstvo telefonickou formou na čísle: 041/ 421 21 21 alebo e-mailom na adrese: dssknmbelanskeho@vuczilina.sk.


V prípade potreby Vám vieme poskytnúť i služby základného a špecializovaného sociálneho poradenstva telefonickou formou na čísle: 041/ 422 94 21, 041/421    21 21, 0907 839 398 alebo e-mailom na adrese: poradca.fantaziaknm@vuczilina.sk, cssfantaziahv@vuczilina.sk.

OZNAM - dôležité!!!

Centrum sociálnych služieb Fantázia s účinnosťou od 09. 03. 2020 v súvislosti s výskytom Covid-19 (koronavírus) prijíma nasledovné opatrenia na pracovisku Belanského 12/8 v Kysuckom Novom Meste a na pracovisku v Hornom Vadičove 54:

 • zákaz návštev v CSS Fantázia,
 • zvážiť účasť na bohoslužbách, na spoločenských, kultúrnych, športových a iných aktivitách s väčšou koncentráciou ľudí,
 • v prípade, že si rodina zoberie prijímateľa sociálnej služby do domácej starostlivosti, v záujme ochrany bude musieť prijímateľ sociálnej služby zotrvať doma minimálne 14 dní. Následne sa musí prijímateľ sociálnej služby preukázať potvrdením od lekára, že za toto obdobie on, ani jeho rodina a známi neboli chorí.

Žiadame Vás, ak to nie je nevyhnutné, nekontaktujte nás osobne. K dispozícii máte telefonický kontakt, e-mail alebo poštové služby. Oznámenie platí až do odvolania. Ďakujeme, že sa správate disciplinovane a chránite tak Vaše zdravie i zdravie nás ostatných.

Kontakty:

· pracovisko Belanského 12/8, Kysucké Nové Mesto 024 01

 • Mail: dssknmbelanskeho@vuczilina.sk
 • Telefón: 041/421 21 21

· pracovisko Horný Vadičov 54, 023 45

 • Mail: cssfantaziahv@vuczilina.sk
 • Telefón: 041/422 94 21
Kontakty nájdete i na webovom sídle CSS Fantázia: www.cssfantaziaknm.skÚrad Žilinského samosprávneho kraja má veľký záujem o kvalitu poskytovaných služieb.

Preto bol spracovaný Dotazník spokojnosti pre oblasť sociálnych služieb. V priložených odkazoch alebo QR kódoch môžete ohodnotiť naše zariadenie sociálnych služieb. Dotazník je rozdelený na pracoviská Centra sociálnych služieb Fantázia.

Dotazník spokojnosti pre pracovisko Belanského 12/8, 024 01 Kysucké Nové Mesto (ambulantná a týždenná forma sociálnej služby)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVXhpDIyMvueVIdnIvjMBphobNct_YfIqTZyNNugYzCEDWRQ/viewform?entry.439422071=Kysuce&entry.526989435=Centrum+soci%C3%A1lnych+slu%C5%BEieb+Fant%C3%A1zia+-+prev%C3%A1dzka+Belansk%C3%A9ho+12/8,+Kysuck%C3%A9+Nov%C3%A9+Mesto

Vznik Centra sociálnych služieb Fantázia

Naše zariadenie vzniklo reprofilizáciou územných detských jaslí v roku 1989. Po dvojmesačnej úprave bolo otvorené 02. októbra 1989 ako "Ústav sociálnej starostlivosti pre postihnuté deti" pre denný a týždenný pobyt s kapacitou 20 miest.

Od 17. júla 2006 sa celé zariadenie premiestnilo do nových a lepších priestorov v centre mesta Kysucké Nové Mesto na ulicu Belanského č. 12. Zvýšila sa kapacita a komfort - 21 lôžok pre týždennú - pobytovú formu sociálnej služby a 14 miest pre ambulantnú formu sociálnej služby. Prijímatelia sociálnej služby sú ubytovaní v jedno a dvoj posteľových izbách.

Na post riaditeľky "Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých" nastúpila Mgr. Silvia Martinčeková, a to dňa 01. júla 2005.

V mesiaci júl 2008 sa zariadenie premenovalo na "Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých a domov dôchodcov". K budove nachádzajúcej sa v Kysuckom Novom Meste tak pribudla ďalšia v Hornom Vadičove. Druhé zariadenie v Hornom Vadičove bolo vybudované za účelom poskytovania sociálnych služieb pre dospelých znevýhodnených ľudí, ľudí s Alzheimerovým ochorením a seniorov s kapacitou 42 lôžok pre pobytovú - celoročnú formu sociálnej služby.

Pôvodne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých a domov dôchodcov bol na základe dodatku č. 5 k zriaďovacej listine premenovaný na "Centrum sociálnych služieb Fantázia"              s platnosťou od 01. 05. 2010.

Centrum sociálnych služieb Fantázia má v súčasnosti 51 zamestnancov.

Centrum sociálnych služieb Fantázia je jediným zariadením sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, ktorý poskytuje na území Kysuckého Nového Mesta a priľahlých dedín ambulantnú - dennú a týždennú - pobytovú formu sociálnej služby.

Sociálne služby poskytujeme na dvoch pracoviskách: na Belanského ulici 12/8 v Kysuckom Novom Meste (ambulantná a týždenná - pobytová forma sociálnej služby) a v obci Horný Vadičov 54 (celoročná - pobytová forma sociálnej služby). Obe pracoviská sú domovmi sociálnych služieb  a špecializovanými zariadeniami.

Čo je ambulantná a týždenná - pobytová forma sociálnej služby?

Tieto formy sociálnych služieb poskytujeme na pracovisku Belanského 12/8 v Kysuckom Novom Meste.

Ambulantná - denná forma sociálnej služby znamená, že svoje dieťa, príbuzného priveziete napr.: ráno o 08.00 hod a o 12.00 hod. sa preň vrátite. Táto forma sa poskytuje buď do 4 hodín alebo nad 4 hodiny.

Týždenná - pobytová forma sociálnej služby je Vám k dispozícii od pondelka do piatka.

Obe formy sociálnych služieb sú určené prevažne zdravotne, telesne a duševne znevýhodneným deťom, mládeži i seniorom, ktorí trpia demenciou, Alzheimerovou chorobou.

Čo je celoročná - pobytová forma sociálnej služby?

Celoročná - pobytová forma sociálnej služby sa podobá tej týždennej. Podstatný rozdiel je v tom, že o Vášho príbuzného sa postaráme nepretržite 24 hodín sedem dní v týždni - celoročne.

Túto formu sociálnej služby poskytujeme na pracovisku v Hornom Vadičove 54 a je vhodná pre seniorov, ľudí trpiacich demenciou, Parkinsonovou a Alzheimerovou chorobou.

Koľko zaplatíte za sociálne služby v našom zariadení?

Centrum sociálnych služieb Fantázia je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Na Vašu úhradu teda z prevažnej časti prispieva štát. Výška úhrady záleží od formy poskytovanej sociálnej služby, od rozmeru izby, počtu hodín, druhu odoberanej stravy.

Priemerné mesačné úhrady sú nasledovné a orientačné:

 • ambulantná forma cca 120 €,

 • týždenná forma cca 230 €,

 • celoročná forma cca 350 €.

Aktuálny cenník poskytovaných sociálnych služieb Centra sociálnych služieb Fantázia

Rozpočet Centra sociálnych služieb Fantázia na rok 2019

Celkový rozpočet na rok 2019: 898 071 €.

Kapitálové výdavky /41/ - 0 €

Bežné výdavky /41/: 718 012 €

Bežné výdavky /46/: 180 059 € z toho:

 • 610 mzdy, platy, služ. príjmy OOV - 521 167 €
 • 620 poistné a príspevok do poisťovní - 194 115 €
 • 630 tovary a služby - 176 998 €
 • 640 bežný transfer - 5 791 €

Príjmy celkom /46/: 180 059 €

 • 220 administratívne poplatky a iné poplatky a platby - 179 884 €
 • 290 iné nedaňové príjmy - 175 €

Ekonomicky oprávnené náklady Centra sociálnych služieb Fantázia za rok 2019

Stiahnite si informačný bulletin o Centre sociálnych služieb Fantázia. Nájdete v ňom v skratke dôležité informácie o nás.