OZNAM


Od pondelka 13. 07. 2020 sú v našom zariadení opäť povolené návštevy za prísnych
hygienických opatrení vydaných hlavným hygienikom SR.
Na návštevu je potrebné sa objednať minimálne deň vopred na č. tel. 041/4229421.
Návštevy sú povolené každý deň v čase od 13.00 hod. do 16.00 hod. v rozsahu 20 minút za
priaznivého počasia vo vonkajších priestoroch zariadenia - dvor a záhrada s dodržaním
bezkontaktného styku (objatia, bozky, podávania rúk..).
Maximálny počet návštevníkov na jedného klienta sú 2 osoby staršie ako 15 rokov.
Každá návšteva podpíše Čestné vyhlásenie, bude jej zmeraná teplota, musí mať prekryté
horné dýchacie cesty rúškom alebo šatkou. Povinná je aj dezinfekcia rúk.
Zákaz návštev na izbách s výnimkou, ak klient obýva izbu sám alebo sa jedná o klienta
v terminálnom štádiu ochorenia.
Chceme Vás poprosiť o informovanie sa u zamestnancov o aktuálnom zdravotnom stave a
dietetických obmedzeniach u Vášho príbuzného (zdraviu vyhovujúce prinesené potraviny).
Vhodnejšie sú balené potraviny s dlhšou trvanlivosťou.
Ďakujeme Vám za pochopenie a rešpektovanie daných opatrení, ktorými sa spoločne snažíme
chrániť Vašich príbuzných - našich klientov.

Ďakujeme za pochopenie.

Vážení rodičia a príbuzní,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že na základe Plánu uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID -19, ktorý vydalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vám dovoľujeme oznámiť, že na pracovisku Belanského 12/8 v Kysuckom Novom Meste začíname opäť poskytovať sociálne služby nasledovne:

 • od 08. 06. 2020 ambulantne (denne),
 • od 15. 06. 2020 týždenne - pobytovo (pre prijímateľov s vekom do 62 rokov),
 • od 01. 07. 2020 týždenne - pobytovo (pre všetkých prijímateľov).

Nových prijímateľov sociálnych služieb, ktorí žiadali o poskytovanie celoročnej pobytovej formy je možné umiestniť od 15. 06. 2020.

Zároveň v súvislosti s plánom uvoľňovania opatrení si Vás dovoľujeme informovať, že od 03. 06. 2020 môžete navštíviť svojich príbuzných umiestnených v Centre sociálnych služieb Fantázia za dodržania aktuálnych hygienicko - epidemiologických opatrení. Pri návšteve Vás zdvorilo žiadame o podpísanie dennej evidencie návštev, ktorej súčasťou je aj čestné prehlásenie o zdravotnom stave návštevníka a jeho cestovateľskej anamnéze.

Odporúčame Vám, aby ste si návštevu vopred dohodli, s cieľom obmedziť zhromažďovanie ľudí pred vstupom do budovy zariadenia a v priestoroch zariadenia (vonkajších aj vnútorných). Návštevu si môžete dohodnúť na telefónnych číslach: 041/421 21 21 (pracovisko Belanského 12/8 v Kysuckom Novom Meste) a 041/422 94 21 (pracovisko Horný Vadičov 54). Návštevu jedného prijímateľa odporúčame obmedziť na počet osôb max. 2 osoby a primerane minimalizovať čas trvania návštevy. Neodporúčame návštevu osobám mladším ako 15 rokov.

Pri vstupe do zariadenia Vám zamestnanec bezkontaktným teplomerom zmeria teplotu. V prípade zvýšenej teploty alebo príznakov respiračného ochorenia (zvýšená teplota nad 37,2 °C, kašeľ, sekrécia z nosa), Vám nebude umožnený vstup do zariadenia (ani do vonkajších priestorov).

Odporúča sa preferovať realizáciu návštev vo vonkajších priestoroch (ak je to možné vzhľadom na priestory zariadenia, možnosti klientov - ich zdravotný stav, prípadne aktuálne počasie).

Návštevník, zamestnanec prichádzajúci do kontaktu s ním, ako aj navštevovaný klient má počas celej doby návštevy vhodne prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka).


Ďakujeme!

Ďakujeme spoločnosti Schaeffler Kysuce za sponzorský dar vo forme balíčkov, ktoré obsahujú jednorazové rúška a dezinfekčné gély. Balíčky sú určené pre prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov Centra sociálnych služieb Fantázia.

Poďakovanie za našu prácu - priamo od pani predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja - Ing. Eriky Jurinovej. Ďakujeme!

Zároveň pani predsedníčka formou krátkeho videopozdravu posiela odkaz i pre našich klientov:

https://youtu.be/mTaTaC81Ipo

Krízový plán k realizácii predchádzaniu vzniku a šírenia ochorenia COVID - 19

Centrum sociálnych služieb Fantázia, Belanského 12/8 v Kysuckom Novom Meste má vypracovaný Krízový plán k realizácii predchádzaniu vzniku a šírenia ochorenia COVID - 19 (OS 37/20) zo dňa 09. 03. 2020 - revidovaný, zmenený a doplnený v znení aktuálnych vydaných usmernení, príkazov, nariadení, informácí a pokynov ŽSK, MPSVaR SR, Hlavného hygienika SR a Úradu verejného zdravotníctva SR. OS 37/20 je v nasledovnom znení kapitol dokumentu platný dňom 01. 05. 2020:

1 Účel

2 Rozsah platnosti

3 Zodpovednosti a právomoci v súvislosti s touto OS

4 Charakteristika Covid - 19

4.1 Suspektná a potvrdená COVID - 19

4.2 Sledovanie príznakov

4.3 Izolácia PSS

4.4 Ochrana zdravia PSS

4.5 Ochrana zdravia zamestnanca

5 Núdzový stav

6 Hospodárska mobilizácia

7 Práva a povinnosti prijímateľov počas krízovej situácie

8 Prijatie občana/PSS do ZSS

8.1 Fyzické osoby prijímané ("znovuprijímané") z prirodzeného domáceho prostredia

8.2 Fyzické osoby prijímané ("znovuprijímané) zo zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti

9 Režim testovania a prijímania

9.1 Režim testovania a prijímania fyzických osôb skupiny A

9.2 Režim testovania a prijímania fyzických osôb skupiny B

9.3 Starostlivosť o fyzickú osobu na karanténnom mieste pred vykonaním testovania

9.4 Realizácia testovania fyzickej osoby na karanténnom mieste

9.5 Zabezpečenie osobných ochranných pomôcok

10 Systém komunikácie so zamestnancami a informačná povinnosť zamestnancov

11 Krízový štáb

11.1 Funkcie krízového štábu

12 Prílohy

Záznam o oboznámení zamestnancov

Záznam zmien a revízií 

Úrad Žilinského samosprávneho kraja má veľký záujem o kvalitu poskytovaných služieb.

Preto bol spracovaný Dotazník spokojnosti pre oblasť sociálnych služieb. V priložených odkazoch alebo QR kódoch môžete ohodnotiť naše zariadenie sociálnych služieb. Dotazník je rozdelený na pracoviská Centra sociálnych služieb Fantázia.

Dotazník spokojnosti pre pracovisko Belanského 12/8, 024 01 Kysucké Nové Mesto (ambulantná a týždenná forma sociálnej služby)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVXhpDIyMvueVIdnIvjMBphobNct_YfIqTZyNNugYzCEDWRQ/viewform?entry.439422071=Kysuce&entry.526989435=Centrum+soci%C3%A1lnych+slu%C5%BEieb+Fant%C3%A1zia+-+prev%C3%A1dzka+Belansk%C3%A9ho+12/8,+Kysuck%C3%A9+Nov%C3%A9+Mesto

Vznik Centra sociálnych služieb Fantázia

Naše zariadenie vzniklo reprofilizáciou územných detských jaslí v roku 1989. Po dvojmesačnej úprave bolo otvorené 02. októbra 1989 ako "Ústav sociálnej starostlivosti pre postihnuté deti" pre denný a týždenný pobyt s kapacitou 20 miest.

Od 17. júla 2006 sa celé zariadenie premiestnilo do nových a lepších priestorov v centre mesta Kysucké Nové Mesto na ulicu Belanského č. 12. Zvýšila sa kapacita a komfort - 21 lôžok pre týždennú - pobytovú formu sociálnej služby a 14 miest pre ambulantnú formu sociálnej služby. Prijímatelia sociálnej služby sú ubytovaní v jedno a dvoj posteľových izbách.

Na post riaditeľky "Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých" nastúpila Mgr. Silvia Martinčeková, a to dňa 01. júla 2005.

V mesiaci júl 2008 sa zariadenie premenovalo na "Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých a domov dôchodcov". K budove nachádzajúcej sa v Kysuckom Novom Meste tak pribudla ďalšia v Hornom Vadičove. Druhé zariadenie v Hornom Vadičove bolo vybudované za účelom poskytovania sociálnych služieb pre dospelých znevýhodnených ľudí, ľudí s Alzheimerovým ochorením a seniorov s kapacitou 42 lôžok pre pobytovú - celoročnú formu sociálnej služby.

Pôvodne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých a domov dôchodcov bol na základe dodatku č. 5 k zriaďovacej listine premenovaný na "Centrum sociálnych služieb Fantázia"              s platnosťou od 01. 05. 2010.

Centrum sociálnych služieb Fantázia má v súčasnosti 51 zamestnancov.

Centrum sociálnych služieb Fantázia je jediným zariadením sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, ktorý poskytuje na území Kysuckého Nového Mesta a priľahlých dedín ambulantnú - dennú a týždennú - pobytovú formu sociálnej služby.

Sociálne služby poskytujeme na dvoch pracoviskách: na Belanského ulici 12/8 v Kysuckom Novom Meste (ambulantná a týždenná - pobytová forma sociálnej služby) a v obci Horný Vadičov 54 (celoročná - pobytová forma sociálnej služby). Obe pracoviská sú domovmi sociálnych služieb  a špecializovanými zariadeniami.

Čo je ambulantná a týždenná - pobytová forma sociálnej služby?

Tieto formy sociálnych služieb poskytujeme na pracovisku Belanského 12/8 v Kysuckom Novom Meste.

Ambulantná - denná forma sociálnej služby znamená, že svoje dieťa, príbuzného priveziete napr.: ráno o 08.00 hod a o 12.00 hod. sa preň vrátite. Táto forma sa poskytuje buď do 4 hodín alebo nad 4 hodiny.

Týždenná - pobytová forma sociálnej služby je Vám k dispozícii od pondelka do piatka.

Obe formy sociálnych služieb sú určené prevažne zdravotne, telesne a duševne znevýhodneným deťom, mládeži i seniorom, ktorí trpia demenciou, Alzheimerovou chorobou.

Čo je celoročná - pobytová forma sociálnej služby?

Celoročná - pobytová forma sociálnej služby sa podobá tej týždennej. Podstatný rozdiel je v tom, že o Vášho príbuzného sa postaráme nepretržite 24 hodín sedem dní v týždni - celoročne.

Túto formu sociálnej služby poskytujeme na pracovisku v Hornom Vadičove 54 a je vhodná pre seniorov, ľudí trpiacich demenciou, Parkinsonovou a Alzheimerovou chorobou.

Koľko zaplatíte za sociálne služby v našom zariadení?

Centrum sociálnych služieb Fantázia je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Na Vašu úhradu teda z prevažnej časti prispieva štát. Výška úhrady záleží od formy poskytovanej sociálnej služby, od rozmeru izby, počtu hodín, druhu odoberanej stravy.

Priemerné mesačné úhrady sú nasledovné a orientačné:

 • ambulantná forma cca 120 €,

 • týždenná forma cca 230 €,

 • celoročná forma cca 350 €.

Aktuálny cenník poskytovaných sociálnych služieb Centra sociálnych služieb Fantázia

Rozpočet Centra sociálnych služieb Fantázia na rok 2019

Celkový rozpočet na rok 2019: 898 071 €.

Kapitálové výdavky /41/ - 0 €

Bežné výdavky /41/: 718 012 €

Bežné výdavky /46/: 180 059 € z toho:

 • 610 mzdy, platy, služ. príjmy OOV - 521 167 €
 • 620 poistné a príspevok do poisťovní - 194 115 €
 • 630 tovary a služby - 176 998 €
 • 640 bežný transfer - 5 791 €

Príjmy celkom /46/: 180 059 €

 • 220 administratívne poplatky a iné poplatky a platby - 179 884 €
 • 290 iné nedaňové príjmy - 175 €

Ekonomicky oprávnené náklady Centra sociálnych služieb Fantázia za rok 2019

Stiahnite si informačný bulletin o Centre sociálnych služieb Fantázia. Nájdete v ňom v skratke dôležité informácie o nás.